§1Föreningens syfte är att exteriört rusta upp Väderöbods byggnader och härigenom bevara ett kulturhistoriskt minne. Föreningen skall dessutom underhålla Väderöbods kustfyr samt svara för driften av fyren enligt det driftstillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen. Styrelsen ansvarar för att fyrens drifttillstånd förnyas i tid. Giltighetstiden framgår av driftstillståndet.
§2Föreningens aktiva medlemmar skall vara seriöst intresserade av att rusta upp och bevara Väderöbod. Föreningen kan även ha ekonomiskt stödjande medlemmar.
§3Ny medlem skall godkännas av styrelsen och skall vara rekommenderad av minst en aktiv medlem.
§4Styrelsen väljes bland de aktiva föreningsmedlemmarna och skall bestå av: Ordförande, Sekreterare, Kassör samt två ledamöter. Ordförande väljs på ett år och ledamöter, kassör och sekreterare på två år. Ena året väljs ordförande, ledamot 1 och kassör och andra året ordförande, ledamot 2 och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. På första styrelsemötet beslutas vilka tillikauppgifter som skall finnas under verksamhetsåret och vem av styrelsemedlemmarna som tilldelas dessa uppgifter.
§5Revisor, revisorssuppleant samt valberedning väljes på ett år.
§6Föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör.
§7Minst två föreningsmöten hålles per år, varav ett fungerar som årsmöte. Rösträtt har aktiva medlemmar.
§8Arbetsskyldighet gäller vid vistelse på Väderöbod.
§9Vid vistelse på Väderöbod skall gällande rutiner följas. Det är en medlems skyldighet att hålla sig informerad om gällande rutiner. Föreningens rutiner utfärdas av styrelsen. Styrelsen informerar medlemmarna om nya rutiner.
§10Särskilda bestämmelser gällande fågelskyddsområdet skall respekteras.
§11Icke föreningsmedlemmar får följa med till Väderöbod och skall då underordna sig föreningens stadgar och rutiner.
§12Medlemsavgift och övriga eventuella avgifter bestäms av årsmötet.
§13Föreningsmöte kan utesluta medlem som ej följt stadgarna.
§14Stadgeändring kan endast göras om de antagits vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara ett årsmöte.
§15Föreningsmöten skall utlysas minst 14 dagar i förväg.

Stadgarna antogs vid föreningens bildande 791111 och reviderades vid årsmöte 861127, vid årsmöte 930512, vid årsmöte 970223, vid årsmöte 010225 och vid årsmöte 120304.