Utdrag ur Register över sjöolyckor vid Väderöarna 1707-1913

…… på kort resa från Cadiz till Köpenhamn med last. Bärgningsmålet till nöjes avgjort. Behållning: 568:39:10 för last och fartyg.

1817
8. april: Strandade och förliste i Väderöarna en norsk båt förd av skepparen E. Jensen. Fartyget var lastat med sparrar och bräder, vilka kunde bärgas. Attesten lyder: ”Seden jeg hade den ulökke med min liten Baad Beatha, strande paa Svenske kysten i de Saa kaldet Veederöen den 2 April paa et Skior kaldet Skidtrane wohr att Baaden sloges i stycker og jeg berget med min Besettning en liten del af min indehagde Trelast, blev jeg af Dykkeriets betjenter bärget som paa allt sätt sögt wår fördel. Og ei af mig oppbaaret något arvodel. Som på begeran till et beviis meddeles. Eyner Jenssen, Skepper fra Oxefiorden i Norge.”

8. april: Strandade bland Väderöarna den norska briggen Venus, förd av skepparen G. Wougt, på resa från Bergen till Riga med sill. Fartyget bärgades.

1823
10. oktober: Strandade och sönderslogs bland Väderöarna galeasen S:t Johanni, förd av skepparen C. C. Völker, på resa från Liverpool till Barth med salt och rom. Vid förlisningen blev skepparen bärgad. Behållningen för fartyget blev 174:46:6 och för lasten 1.737:12 Rdr Bco.

1826
3. april: Bärgades i öppna sjön däcksbåten Nils från Öster Risör om fyra läster, förd av skepparen Andreas Jensen, på resa från hemorten till Ålborg med trälast. Båten infördes till Köddenehamnen på Storö i Väderöarna. Enligt attesten hittades båten av väderölotsarna. Den var då sjunken och sönderslagen, men övertogs av Dykeribolaget.

1827
Första kvartalet: Hittades ett mindre fartyg sjunket bland Väderöarna. Vrakresterna såldes på auktion med förlust för bolaget. Närmare uppgifter saknas.

1829
11. augusti: Förliste vid Skitrarna jakten Maria från Hadersleben, förd av skepparen J. J. Ifwersen, på resa från hemmahamnen till Norge med spannmål. Fartyget gick bort med man och allt.

1833
23. november: Totalförliste bland Norra Väderöarna den finska skonerten Sophia, förd av skepparen C. J. Lindqvist, på resa från Nya Carleby med destination Lissabon med 120 tolfter plankor, 335 tunnor tjära och 35 tunnor beck. Vid förlisningen omkom skepparen och en besättningsman. Lasten samt en del av inventarierna bärgades med hjälp av kustbor. Vrakstycken som bärgats på Musö såldes på auktion i Strömstad den 17 december 1833. Vidare såldes bärgade maststumpar och rundhult, liggande på Väderöarna, och kläder efter den omkomne kaptenen. Lasten och bärgade inventarier såldes vid en senare auktion 4 mars 1834.

November: Bärgades ett  kantrat redlöst fartyg, utan master och inventarier i sjön utanför Väderöarna och infördes till Florö. Fartyget var lastat med bjälkar och plankor. Senare befanns haveristen vara briggen Ocean från Clay i England.

1837
3. november: Strandade och totalförliste vid Väderöarna den holländska koffen Anna, förd av skepparen G. S. Vegter, på resa från Amsterdam till Königsberg med vin, ståltråd mm. Besättningen räddades med hjälp av folk i land. Även last och inventarier bärgades. Vraket såldes som det stod, men blev kort därefter sönderslaget av storm.

3. november: Strandade och totalförliste på Mittskär vid Väderöarna den danska skonerten Haabet från Svendborg, förd av skepparen H. Albert Brandt, på resa från Bristol till Svendborg med salt. Skepparen och tre man av besättningen omkom. Tre man bärgades. Vid grundstötningen slogs fartyget i spillror och saltlasten gick förlorad. En del av inventarierna bärgades med hjälp av folk från kusten.

1840
24. november: Strandade i brotten utanför Väderöarna det norska skeppet Trenne Bröder, förd av skepparen Christen Jacobsen, på resa från London till hemmaorten. Vid strandningen förlorade fartyget rodret, lyckades komma innanför skären men sjönk. Besättningen bärgades.

1842
26. oktober
: Klockan sju på kvällen grundstötte skeppet Diedric från Skien i Norge nordväst om Väderöarna. Fartyget fördes av skepparen Ernst Falkman. Vid grundstötningen gick stor- och mezanmasten överbord.

1845
23. oktober: Påträffades i öppna sjön i trakten av Väderöarna av några norska och en svensk lots ett drivande manlöst fartyg. Det visade sig vara ……………..