Utdrag ur 1875 års dagbok för Väderöbod

28 November
Natten passerade med orkanstorm, och då det började att dagas observerades från fyrtornet ett Barkskepp, som låg kantrat inåt Westra sidan af Stenskär, och både fock- såwäl som stormast woro gångna öfverbord, troligen inåt skäret, men mezanmasten stod qvar, och när det blev mera dager så observerade vi att besättningen hade kommit iland på skäret. Äfven observerade vi Söder såwäl som Wester, och i Norr från fyren, 32 styckna fartyg, en stor del länsade på land, för bara master, och riggen, alla segel fast, andra åter låg bi, de större delen hade lotsflagg och andra åter både lots såwäl som nödflagg.

Kl.8   kom en skonare länsande in på land, alla segel fast, det styrde in mellan Sprutbråtten och Storön, alt gick lyckeligt, men erhöll swåra bråttsjöar.

Kl.9   såg wi ett Barkskepp som hade törnat på land cirka wid Musö. Nu började alla fartygen att länsa för winden på land, en del gick norr om Storön, andra åter Söder om Söderöarne och sedan Norrut, och sedan länsade de på land, troligen hade de fått lots.

Kl.10  passerade söder om fyren en skonare som hade förlorat för-Riggen och Bogsprötet alle man stod på Rofftaket, äfwen wid nära samma tillfälle, passerade ett skonertskepp söder om Majskär som hade förlorat klyvarebommen.

Kl.11  observerade wi en Swensk skonare SW från fyren cirka 6 dist. som hade förlorat fockmasten och hade 3 nödsignaler till, den låg sydöfver, och hade hissat ett stagsegel akterut troligen för att hålla fartyget till vinden eller sjön, strömmen satte den nordvart, men sjön wräkte den mot land…

Kl.12  hade wi den strax wid Trolleskären, och inkom emellan Trolleskär och Mockerna, der den med brottsjöarne öfvergick de der farliga grunden. Då jag såg att den skulle strax törna mot boden (Wäderöbod), så tog wi trossen från förrådet, och war klar med fyrpersonalen att så snart skonaren landa, att försöka med ändarne af trossen få dem bergat. Kl. 1 ef. m. törnade skonaren strax söder om Bohålet eller Bohamnen då wi med båda ändarne af trossen hef ombord på Skonaren, och en man i sänder, blev från fartyget halt upp på berget, och på nämnde sätt fick wi hela besättningen på berget wilket war 7 man kapten inberäknat, och strax därefter gick stormasten öfver bord. Sedan swingade skonaren in med aktern i Bohamnen der den genast förlorade akterskeppet, men det öfveriga af fartyget gick så långt in i hamnen som det kunde komma. Skonarens namn war Lydia Captenen Hans Wilhelmsson hemma i Lysekil kommande från Söderhamn skulle till Medelsbro lastat med Plank och bräder.

Äfven under natten sprang den yttre bolten wid kranen der den nya Roddbåten war suratt uti, och båten slog till en del sönder nämligen äsingen gick på twäne ställen samt knänen vid tofterna, och ett bord blef helt opp skadat, och hade ej de inre båtarna på berget med sin surrning hållit så hade båten blifvit förlorat, äfven blev Latrinhuset flyttat öfver 1 fot från sin förra plats, och hela wägen samt backen som leder från bohamnen totalt wäckspolat alt förorsakat af den swåre dragsiön.

M.E. Lindgren Fyrmästare